Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art.13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informuję, że:                                                                                                        

I. Administratorem Danych Osobowych Pacjentów Przychodni jest Dyrektor Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim, ul. Wyspiańskiego 2.

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Kamieniu Kraj. możliwy jest pod numerem tel. 721 805 522                                                      

III. Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Kamieniu Kraj. 

IV. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lub art. 9 lub art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. ,poz.1781) ; oraz inne obowiązujące przepisy prawa.                                                                                                                                                                                        

V. Odbiorcami danych osobowych będą organy upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz osoby upoważnione przez Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej.                                                                                                                                                                                                       

VI. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

VII. Dane osobowe przechowywane będą przez okres jedynie niezbędny do prawidłowego świadczenia usługi, wynikający z przepisów prawa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.              

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:                                                                                                                                                                 

 - prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o której mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.                                                                                  
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

IX. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym nie będą podlegały profilowaniu.