Władze przychodni /  Zespół zarządzający

Samodzielna Publiczna Miejsko - Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim to jednostka organizacyjna, utworzona w 1996 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest Miasto i Gmina Kamień Krajeński. Przychodnia jest podmiotem leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
Organem nadzoru nad działalnością Przychodni jest organ założycielski, Rada Miejska w Kamieniu Krajeńskim. Organem społecznego nadzoru jest Rada Społeczna, która jest organem opiniodawczym, inicjującym i doradczym Dyrektora Przychodni. Organem wykonawczym oraz zarządzającym jest Dyrektor Przychodni, powołany przez podmiot tworzący. Funkcję tę pełni od 2014r. mgr Małgorzata Skiba. 
Finansami Przychodni kieruje główny księgowy z kompetencjami wynikającymi z przepisów oraz z zakresu czynności określonych przez Dyrektora. Funkcję tą pełni Pani Maria Siuda. 
Średnim personelem kieruje pielęgniarka koordynująca Elżbieta Steinborn.